Informatie

Bedrijfsgegevens

Naam: Cafetaria Hao Chi
Adres: Marktplein 4a Brummen 6971AA
Tel.: 0575-470880
BTW nummer: 861843903B01
Kvk nummer: 80898971

Algemene Voorwaaren

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website https://www.haochi.nl accepteert u het aanbod van Hao Chi en gaat u een overeenkomst aan met Hao Chi. Hao Chi zal uw bestelling bij u maken en klaarleggen in de winkel. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Hao Chi. De contactgegevens van Hao Chi vindt u terug op de website. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Eatcard, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan Hao Chi.

1.2 Hao Chi zal uw persoonsgegeven in geen enkel geval zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief BTW. 

2.2 Bestellingen dienen door u afgehaald te worden. Hao Chi bezorgt niet.

2.3 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Hao Chi achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Hao Chi is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op https://www.haochi.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen in de zaak.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) https://www.haochi.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Hao Chi, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website https://www.haochi.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Hao Chi, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Hao Chi wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Hao Chi voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Hao Chi voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Klachtenprocedure

Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de klant bij de Hao Chi neergeld te worden. Dit kan telefonisch of in de zaak. Hao Chi zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

8. Privacy

Hao Chi maakt geen gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.